Aktuali informacija

Nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų tvarka

Centre teikiamų nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų tvarka

 Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. VšĮ Vilkijos. pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Vilkijos PSPC) teikiamos nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – NSP paslauga) pacientams. NSP paslauga tai šeimos gydytojo komandos (šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų gydytojas, kartu dirbantis slaugytojas, akušerė) nario paslauga pacientui, jam nevykstant į įstaigą. Šios paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą, paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar MPP vartojimą. Pacientas (ar jo atstovas pagal įstatymą arba pagal pavedimą (toliau – atstovas)), pageidaujantis gauti NSP paslaugą pirmiausia kreipiasi į savo šeimos gydytoją ir ten pasirašo sutikimą dėl nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos gavimo. Pacientai, pasirašę sutikimą dėl nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugų gavimo, NSP paslaugai gauti registruojasi įstaigos registratūroje arba registratūros telefonu, šeimos gydytojo kabinete. Jei pacientas registruojasi telefonu, registratūros darbuotoja identifikuoja pacientą, kuris (ar jo atstovas) privalo nurodyti paciento vardą, pavardę bei asmens kodą. Registratūros darbuotojas patikrina ar paciento asmens sveikatos istorijoje yra sutikimas dėl NSP paslaugos gavimo, kada paskutinį kartą pacientui buvo teikta NSP paslauga, patikslina paciento kontaktinį telefono numerį ir informuoja pacientą apie artimiausią laisvą laiką NSP paslaugai gauti. NSP paslaugai gauti neregistruojama tai pačiai darbo dienai. Šeimos gydytojo komandos narys užregistruotu NSP paslaugos teikimo metu skambina pacientui (ar jo atstovui) nurodytu kontaktiniu telefono numeriu ir identifikuoja pacientą, kuris (ar jo atstovas) privalo atsakyti į pateiktus klausimus. Identifikavęs pacientą, šeimos gydytojo komandos narys išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (vadovaudamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio NSP paslaugos teikimo. šeimos gydytojo komandos narys, teikdamas NSP paslaugą, gali: - tęsti suaugusiam pacientui anksčiau paskirtų vaistų ar MPP skyrimą, išrašydamas receptą nustatyta tvarka; - vaikams receptą išrašyti gali ne ilgiau kaip 1 mėnesio laikotarpiui; - jei paciento būklė stabili, skirti pakartotinius tyrimus ir paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar MPP vartojimą.“

Kai nusprendžiama neteikti NSP paslaugos, pacientas registruojamas apsilankymui įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NSP paslaugą pacientui priežastį įrašoma asmens sveikatos istorijoje. NSP paslauga gali būti neteikiama, jei: - pacientas nėra išreiškęs savo valios gauti NSP paslaugą pasirašydamas „Paciento sutikimą “; - pacientui jau buvo suteikta NSP paslauga dėl tos pačios priežasties (pakartotinių tyrimų ir/ar kompensuojamų vaistų, ir/ar MPP skyrimo tęsimo). NSP paslauga negali būti teikiama 2 kartus iš eilės; - pacientas ilgiau nei 7 mėnesius nesilankė Poliklinikoje pas šeimos gydytojo komandos narį; - pacientas nenurodė telefono numerio, kuriuo pageidauja gauti NSP paslaugą; - negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu; - prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis; - šeimos gydytojo komandos narys negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros; - prašoma paskirti vaistų ar MPP, kurių pacientas anksčiau nevartojo ir pan. atvejais. Pacientas (ar jo atstovas) prisiima atsakomybę už informacinių ir ryšių technologijų pagalba pateiktų paciento identifikacinių duomenų bei duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą. NSP paslauga gali būti suteikta pacientui ne daugiau kaip 1 kartą. Suteikus NSP paslaugą pacientas sekantį kartą privalo atvykti pas šeimos gydytoją.