Aktuali informacija

Prisirašymo tvarka

Gyventojų prisirašymo prie pirminės 
sveikatos priežiūros įstaigos tvarka

 1. Pacientų prisirašymas prie šeimos gydytojo.
  1. Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą ir psichikos sveikatos centrą.
  2. Asmuo, ( globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje prisirašo, moka 0,29 euro mokestį.
  3. Asmuo, ( globėjas), anksčiau nei po 6 mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ, už dokumentų tvarkymą ir dokumentacijos persiuntimą jo pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą PASPĮ, – jie moka 0,29 euro mokestį.
  4. Asmuo, prieš pasirinkdamas įstaigą, telefonu (+370 37 556257), elektroniniu paštu (info@vilkijospspc.lt ) ar atvykęs į įstaiga sužino, ar pasirinktos įstaigos norimo pasirinkti šeimos gydytojo darbo krūvis leidžia nustatyta tvarka pasirinkti gydytoją. 
  5. Prisirašydamas prie šeimos gydytojo asmuo turi užpildyti ir pasirašyti „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“(forma Nr. 025-025-1/a).
  6. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra – globėjas. Jei registruojamas naujagimis arba vaikas pateikiamas gimimo liudijimas.
  7. Prašyme pacientas gali nurodyti konkretų gydytoją, prie kurio nori prisirašyti. Jeigu asmuo nepareiškė pageidavimo prisirašyti prie konkretaus gydytojo, jam gydytoją paskiria medicinos registratorė įstaigos vadovo nustatyta tvarka.
  8. Užpildytą formą asmuo gali pateikti keliais būdais:
   1. Atvykęs į Vilkijos PSPC ir registratūroje ar pas informacinių technologijų specialistą (II a. 201 kab.) pateikęs užpildytą formą Nr. 025-025-1/a, bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 
   2. Į įstaigos elektroninį pašą info@vilkijospspc.lt atsiuntęs užpildytą formą Nr. 025-025-1/a ir pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu;
   3. Per Elektroninės valdžios vartus arba kitu elektroniniu būdu, užtikrinančiu asmens tapatybės patvirtinimą, prisijungus prie PASPĮ, teikiančios šeimos gydytojo komandos paslaugas, ir Psichikos sveikatos centro elektroninės interaktyvios prisirašymo paslaugos, formą Nr. 025-025-1/a užpildžius.
   4. Paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikdamas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
   5. Į įstaigos elektroninį paštą (info@vilkijospspc.lt ) atsiuntęs nufotografuotą ar nuskenuotą užpildytą ir pasirašytą formą Nr. 025-025-1/a bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vaiko gimimo liudijimą). Tai taikoma tik tuo atveju, jei šalyje ar savivaldybėje, kurioje gyvena asmuo, paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas ir asmuo negali pateikti prašymo kitais būdais. Tokiu atveju asmuo per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip pasibaigus ekstremaliajai situacijai ar karantinui) įstaigai turi pateikti formos originalą tiesiogiai atvykęs, paštu ar per pasiuntinį.
  9. Atvykus prie įstaigos pageidaujančiam prisiregistruoti asmeniui, medicinos registratorius patikrina jo asmens tapatybę (asmuo pateikia asmens dokumentą) bei draustumą ir duoda užpildyti „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). Jeigu asmuo turi pasirinkęs šeimos gydytoją, jis tą pažymi formoje, jei ne – jis pasirašo sutinkąs, kad jam gydytoją paskirtų medicinos registratorius.
  10. Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas. Jei asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du PASPĮ darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas ranka. 
  11. Jeigu asmuo yra pateikęs prašymus kelioms pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, galiojančiu laikomas paskutinis jo prašymas (vėliausiai pateiktas).
  12. Prisirašiusiųjų prie įstaigos asmenų prašymus registruoja, suveda į kompiuterines duomenų bazes direktoriaus paskirtas asmuo.

 2. Prisirašymas prie pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje.
  1. Pacientui pasiūloma prisirašyti prie įstaigos psichikos sveikatos centro ir jam sutikus, automatiškai priregistruojamas.
  2. Jei prisirašantis prie įstaigos asmuo jau yra prisirašęs pagal prašymą prie psichikos sveikatos centro, automatiškai prie kito tos pačios teritorinės ligonių kasos veiklos zonos psichikos sveikatos centro jis neprirašomas.
 3. Šeimos gydytojo keitimas
  1. Jeigu prie įstaigos prisirašęs pacientas pageidauja keisti šeimos gydytoją, jis kreipiasi į įstaigos medicinos registratorių pateikdamas užpildytą „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ (Forma Nr. 025-025-2/a) (2 priedas), kartu nurodydamas gydytoją, prie kurio norėtų prisirašyti.
  2. Jei galimybė keisti gydytoją yra (atsižvelgiant į prie gydytojo prisirašiusių pacientų skaičių), paciento prašymas tenkinamas. Jeigu tokios galimybės nėra, apie tai informuojamas pacientas ir jam gali būti pasiūlyta pasilikti prie to paties gydytojo ar rinktis kitą gydytoją ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą.
  3. Gydytojui nutraukus darbo santykius su įstaiga ar gydytojui pakeitus specialybę, pacientai perregistruojami įstaigos vadovo įsakymu pas kitą šeimos gydytoją, jeigu pacientas nepasirenka kitaip.
  4. Jeigu pacientas pasirenka kitą šeimos gydytoją, jo prašymas patenkinamas arba ne, priklausomai nuo gydytojų darbo krūvio (prisirašiusių pacientų skaičiaus). Abiem atvejais pacientas savo sutikimą lankytis pas priskirtą gydytoją arba kito gydytojo pasirinkimą patvirtina užpildydamas formą Nr. 025-025-2/a.
  5. Informacija apie tai, kad gydytojas nutraukė darbo santykius su įstaiga ar pakeitė specialybę, skelbiama viešai įstaigoje informacijos pateikimo vietoje ir įstaigos svetainėje. https://www.vilkijospspc.lt/ Prie šių gydytojų prisirašę pacientai apie tai yra informuojami jų pirmo apsilankymo gydymo įstaigoje metu.
  6. Jei įstaiga reorganizuojama, pertvarkoma ar dėl kito juridinio pagrindo perduoda įstaigos turtą, teises ir pareigas kitai pirminei asmens sveikatos priežiūros įstaigai, apie tai skelbiama įstaigos interneto svetainėje ir asmenims prieinamoje vietoje pačioje įstaigoje, prireikus vietos spaudoje ar kitais informavimo būdais.
  7. Per 30 dienų nuo informacijos paskelbimo pacientas gali prisirašyti prie kitos arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančios arba jam patogiau pasiekiamos šeimos gydytojo komandos paslaugas teikiančios įstaigos.