Teisinė informacija

Pacientų teisės ir žalos įstatymas

Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01
Įstatymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 102-2317, i. k. 0961010ISTA00I-1562
​Nauja redakcija nuo 2010-03-01:
Nr. XI-499, 2009-11-19, Žin. 2009, Nr. 145-6425 (2009-12-08), i. k. 1091010ISTA00XI-499
1996 m. spalio 3 d.
Nr. I-1562 Vilnius